Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens energimyndighet

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället.


Myndigheten ska verka för att de energi-, klimat- och miljöpolitiska målen samt målen för forskning och innovation inom energiområdet som riksdagen har antagit uppnås.
Myndigheten ska bidra i arbetet med omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av förnybara och fossilfria energikällor och för en effektivare energianvändning samt bidra i arbetet med omställningen av elsystemet som även kan möjliggöra för nya användningsområden av el.
Energimyndigheten är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Myndigheten ska främja forskning och innovation inom energiområdet och stöttar även affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera energiinnovationer och ny teknik, och möjliggör att goda lösningar kan exporteras.
Vidare genomför myndigheten internationella klimatinvesteringar, är nationellt centrum för koldioxidavskiljning och lagring (CCS) samt medverkar i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unionen och internationellt för begränsad klimatpåverkan.

I myndighetens uppgifter ingår också att bevaka och analysera energimarknadernas och energisystemets utveckling, ansvara för den officiella statistiken inom energiområdet och kontoföringen av utsläppsrätter, utöva marknadskontroll enligt regelverken för ekodesign och energimärkning samt utöva tillsyn över bl.a.
energikartläggning i stora företag, beredskapslagring av olja och hållbarhetskriterier för biobränslen.
I myndighetens uppgift ingår även att administrera ett stort antal stöd och bidrag.

Myndighetens ledning

Energimyndigheten leds av en myndighetschef.
Generaldirektören är myndighetschef.
Vid Energimyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.Antalet anställda uppgår till cirka 445 personer, varav 392 årsarbetskrafter.
Myndigheten är loklaiserad till Eskilstuna.


Förvaltningsanslaget uppgår 2024 till cirka 500 miljoner kronor och de övriga anslag som myndigheten hanterar uppgår till cirka 8,2 miljarder kronor.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har

• kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• erfarenheter av förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position,
• gedigna kunskaper om energisystemet,
• erfarenhet från energibranschen,
• kunskap om näringslivet och dess villkor,
• kunskaper om EU:s organisation och arbetssätt,
• akademisk examen eller motsvarande,
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

• engagera och motivera medarbetare,
• på ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• etablera och utveckla samarbeten och nätverk, även internationellt,
• skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
• leda förändringsarbete och utveckla verksamheten på ett strategiskt, effektivt och rättssäkert sätt,
• kommunicera komplicerade samband och sammanhang,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• erfarenhet av att leda genom andra chefer,
• kunskap om energiforskning,
• erfarenhet av att leda och utveckla en statlig verksamhet,
• kunskap om informations- och cybersäkerhetsfrågor,
• kunskap om och förståelse för totalförsvaret behov av en robust energiförsörjning,
• kunskap om och erfarenhet av klimat- och miljöfrågor i ett brett perspektiv,
• kunskap i ytterligare språk relevant för anställningen, främst EU-språk,
• erfarenhet av internationellt förhandlingsarbete.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Energimyndigheten.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Daniel Liljeberg, statssekreterare och Magnus Blümer, enhetschef.
Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter.
Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 juni 2024.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.
Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor.
Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter.
De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Regeringskansliet


Box 310
63104 Eskilstuna
Sverige
webbsida: regeringen.se
publicerad: 2024-05-15
Generaldirektör
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2024-06-05
erfarenhet: must have work_experience:Generaldirektör - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se